Liike yhteisöllisyyden, vireystilan ja oppimisen tukena

Liike yhteisöllisyyden, vireystilan ja oppimisen tukena

Koulut ja varhaiskasvatus ovat monien yhteiskunnallisten odotusten ja muutosten keskellä. Yksi opetushallituksen linjauksista on liikunnan lisääminen lasten ja nuorten päivään.

Syynä tähän on yleinen passiivisuuden lisääntyminen, mutta myös tutkimustulokset, jotka ovat osoittaneet liikunnan positiiviset vaikutukset vireystilan ylläpitämiseen ja oppimiseen.

Liikuttamisen vastuu on siis yhteinen ja tähän muun muassa Liikkuva koulu -hanke on ansiokkaasti tuonut lisäresursseja toiminnallisen oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittämisen näkökulmasta. Yhteinen tavoite inspiroi myös yrityksiä innovaatioihin, joissa luodaan uusia malleja lasten ja nuorten aktiivisuuden lisäämiseksi. Yhteinen tavoite vaatii toteutuakseen oppimisilmapiirin, asenteiden, toimintatapojen ja ympäristön luomista liikkumiseen kannustavaksi ja liikkumisen sallivaksi.

Liikunta monimuotoiseksi osaksi oppimista

Hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta liikuntaa tulisi tarkastella monimuotoisesti. Liikunnallistamista oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa ei pidä mieltää pelkästään urheilullisten suoritteiden lisäämisenä tai välinehankintoina.

Liikunnan ei tarvitse olla irrallaan oleva suorite, vaan se voidaan integroida osaksi oppimista mm. monikanavaisuuden näkökulmasta. Kun opeteltavaa asiaa käsitellään eri aistikanavien ja kehollisuuden avulla, oppimistulokset ovat parempia. Liike voidaan valjastaa myös keholliseen vuorovaikutukseen, ilmaisuun ja ongelmanratkaisuun, jolloin se lisää yhteisöllisyyttä ja vapauttaa oppimisen ilmapiiriä. Kehollisuuden ja koskettamisen avulla opitaan lisäksi kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja harjoitetaan tunnetaitoja.

Toisinaan liikuntaa käytetään palkintona tai rangaistuksena, jonka toteutumiseen asetetaan ehtoja. Hyvinvoinnin kannalta olennaista olisi kuitenkin oppia yksilöllisiä itsesäätelytaitoja ja rytmittämistä. Tunnistamaan, mitä kehomme ja mielemme kulloinkin tarvitsee esimerkiksi vireystilan ja keskittymiskyvyn ylläpitämiseksi: aktivointia, rauhoittumista vai huoltamista. Tärkeitä elämäntaitoja tulevaisuudenkin kannalta.

Breikkeri hyvinvointikasvatuksen välineenä

Breikkeri ja Breikkeri Junior on kehitetty lisäämään yhteisöllisyyttä, ylläpitämään vireystilaa ja tukemaan oppimista kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Digitaalisen palvelun avulla opitaan tärkeitä elämäntaitoja ja toteutetaan hyvinvointikasvatusta liikkeen ja tarinallisuuden keinoin neljän hahmon, ömpin, matkassa.

Breikkerin ruutuaika ei siis passivoi, vaan innostaa toimintaan. Kattava tehtäväpankki soveltuu sekä ammattilaisen tueksi että lasten itsenäiseen työskentelyyn ja sitä voidaan hyödyntää rytmittämään päivää yksilöllisesti tai yhteisöllisesti. Tehtäväpankissa on sekä aktivoivia että rauhoittavia harjoituksia. Monikanavaisuus on otettu huomioon: palvelu sisältää videoita, kuvia, ääntä, musiikkia ja kirjalliset ohjeet eri taitotasoille.

Tutustu lisää: www.breikkeri.fi.